Regulamin

REGULAMIN
III Biegu Souvre

 1. CEL  

 • Promocja  aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, głównie wśród mieszkańców Inowrocławia i okolic.
 • Integracja środowiska młodzieży szkolnej oraz aktywnie uprawiającej sport podczas pikniku rodzinnego oraz zawodów biegowyc

2. ORGANIZATOR 

 • Organizatorem imprezy „Bieg Souvre” jest Fundacja „Souvre”   z siedzibą w 88-100 Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000724199, NIP 5562774123, REGON 369763522,
  w dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”.

3. TERMIN, TRASA I DYSTANS BIEGU

 • Bieg odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. (niedziela) o godz. 15:00,  ze startem i metą
  na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w  Inowrocławiu.
 • Długość tras wynosi: 5 km oraz 10 km (pętla 5 km). Pomiar trasy został dokonany przez Atestora PZLA.
 • W ramach Biegu Souvre odbędą się 3 biegi dla dzieci (na 100 m – dzieci do lat 5, na 400 m – dzieci do lat 10, na 800m – dzieci do lat 15).
 • Biegi dla dzieci odbędą się przed rywalizacją na 5 i 10 km o godzinie 13:30.
 • Trasa jest płaska.
 • Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu pieszych.
 • Szczegółowa trasa Biegu znajduje się na stronie internetowej www.bieg.souvre.pl – w zakładce
  „O Biegu”. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.bieg.souvre.pl.
 • Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 • Trasa Biegu będzie oznaczona co 1 kilometr.
 • Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Bieg będzie prowadzony w formie rywalizacji sportowej, według klasyfikacji oraz mierzenia czasu uczestnikom.
 • Limit czasu wynosi 1 godzinę na dystansie 5 km i 1,5 godziny na dystansie 10 km.
 • Bieg na 5 km to jedna pętla trasy przedstawionej na stronie internetowej, 10 km to dwie pętle.

4. PUNKT ŻYWIENIOWY I ODŚWIEŻENIA

 • W punkcie żywieniowym, zlokalizowanym na Stadionie Miejskim, przygotowane będą owoce oraz woda mineralna.
 • Dla każdego uczestnika organizator przewiduje ciepły posiłek po zakończeniu biegu.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU  

 • Organizator ogranicza liczbę Uczestników Biegu do 1500 osób.
 • W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu Biegu ukończyły 15 lat.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w Biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Bez przedłożenia Oświadczenia odbiór pakietu startowego nie będzie możliwy Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika przed startem.
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się
  w formie elektronicznej na stronie www.bieg.souvre.pl.
 • W wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo, któregoś z państw europejskich.
 • Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą  oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który zostanie wysłany w pierwszym mailu po wypełnieniu formularza.
 • W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji Biegu uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w namiocie Organizatora Biegu zlokalizowanym w Parku Solankowym w Inowrocławiu w dniu 15. Września 2019 r. Godziny otwarcia biura podane są niżej w punkcie 6 niniejszego regulaminu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą:
 1. posiadać dokument potwierdzający tożsamość dla sprawdzenia daty urodzenia i adresu,
 2. okazać podpisane oświadczenie, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. podpisać oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu. Podpisując wyżej wymienione oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny
  i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w Biegu. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu, o ile uzyska taką zgodę od Uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane
  w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz marketingowych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia
  z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/ lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
  z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu.

Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu.

 • Zapisując się do udziału w zawodach, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Souvre Internationale sp. z o.o. spółka komandytowa w Inowrocławiu, udostępniania sponsorom oraz partnerom Souvre Internationale sp. z o.o. spółka komandytowa w Inowrocławiu w celu ich promocji w kontekście udziału
  w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Souvre Internationale sp. z o.o. spółka komandytowa w Inowrocławiu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne
  i nieodwołalne.
 • W czasie trwania Biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

6. KONTROLA ANTYDOPINGOWA:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej. Po zakończeniu biegu może być
 • prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Organizatora uczestnik musi się
 • bezwzględnie poddać.

7. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W BIEGU

 • Zgłoszenia do udziału w Biegu należy dokonać poprzez wpisanie danych do Formularza Elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.bieg.souvre.pl.
 • Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 9 września 2019 roku.
 • Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej, będą mogli odebrać swój pakiet startowy
  w sobotę (14.09.2019 r.) w godzinach 10:00-17:00, a także w dniu Biegu (15.09.2019 r.) w godzinach 09:00-14:00 na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu.
 • Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy w indywidualnych przypadkach i musi być poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu organizatorom poprzez wiadomość e-mail. Organizator podejmie decyzje o możliwości odbioru pakietu przez inną osobę.
 • Osoby, które dokonały rejestracji internetowej, w celu odbioru pakietu startowego muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji internetowej.
 • Rejestracja dzieci na biegi dziecięce odbędzie się przed zawodami w punkcie rejestracyjnym
  zlokalizowanym na Stadionie Miejskim, otwartym w godzinach: 09:00-13:00.
 • Organizator wymaga podpisania przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna “Oświadczenia
   w o zdolności dziecka do udziału w biegu” przy rejestracji dzieci i jego obecności.
 • Organizator zapewni koszulki dla 100 pierwszych dzieci zgłoszonych w punkcie rejestracyjnym. Rejestracja dzieci odbędzie się w punkcie rejestracyjnym na 100 m, 400 m i 800 m od godziny
  09:00 do 13:00.
 • Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika pakietu startowego. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

8. OPŁATA STARTOWA

 • Opłata startowa wynosi 25,00/39,00 zł/ 99,00 zł (w zależności od zawartości pakietu).
 • Biegi dla dzieci są bezpłatne.
 • Opłatę startową można uregulować przelewem na konto bankowe:

Fundacja „Souvre”

Ul. Macieja Wierzbińskiego 98

88-100 Inowrocław

Santander Bank Polska S.A. 66 1090 1069 0000 0001 3613 0082

 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

9. NAGRODY

 • Podczas Biegu Souvre prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 1. Klasyfikacja generalna
 2. Klasyfikacje generalne: kobiet/mężczyzn
 3. Klasyfikacje Partnerów Souvre: kobiet/mężczyzn
 • Organizator zapewnia:
 1. Nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w postaci:

5 km (klasyfikacja kobiet)

 1. miejsce: 1000 zł / 2. miejsce: 500 zł / 3. miejsce: 300 zł w postaci vouchera do Instytutu Urody Souvre

5 km (klasyfikacja mężczyzn)

 1. miejsce: 1000 zł / 2. miejsce: 500 zł / 3. miejsce: 300 zł w postaci vouchera do Instytutu Urody Souvre

10 km (klasyfikacja kobiet)

 1. miejsce: 1200 zł / 2. miejsce: 700 zł / 3. miejsce: 300 zł w postaci vouchera do Instytutu Urody Souvre

10 km (klasyfikacja mężczyzn)

 1. miejsce: 1200 zł / 2. miejsce: 700 zł / 3. miejsce: 300 zł w postaci vouchera do Instytutu Urody Souvre
 2. Nagrody od sponsora tytularnego za klasyfikację wiekową:

Dla kobiet w kategoriach: K 20 (15-29 lat), K 30 (30-39 lat), K 40 (40-49 lat), K 50 (50-59 lat), K 60 (60-69 lat), K Plus (powyżej 70 lat).

Dla mężczyzn w kategoriach: M 20 (15-29 lat), M 30 (30-39 lat), M 40 (40-49 lat), M 50 (50-59 lat), M 60 (60-69 lat), M Plus (powyżej 70 lat)

 1. Pakiet startowy dla każdego uczestnika Biegu składa się z numeru startowego, butelki wody, ciepłego, pobiegowego posiłku oraz upominków od Sponsorów.
 2. Nagrody dla uczestników Biegu Souvre w Klasyfikacji Partnerów Souvre są zarezerwowane dla aktywnych członków Klubu SOUVRE INTERNATIONALE, którzy osiągnęli poziom efektywności minimum 3% (z równowagą min. 70/30) w okresie od stycznia do sierpnia 2019.
 • Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 • W wynikach końcowych Biegu każdy Uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.bieg.souvre.pl bezpośrednio po biegu.
 • Klasyfikacje będą prowadzone po czasie netto.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 17. września 2019 roku do godz. 18:00 na adres mailowy biuro@souvre.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 19. września 2019 roku.

10. NOCLEGI

 • Organizator nie zapewnia noclegów dla Uczestników Biegu.
 • Wszystkie ewentualne koszty związane z uczestnictwem w Biegu pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian w regulaminie, informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.bieg.souvre.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Fundacja „Souvre”

 

Klauzula informacyjnej dla Uczestnika

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Souvre z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: Fundacja) Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Souvre; dane kontaktowe: ul. Macieja Wierzbińskiego 98, 88-100 Inowrocław; adres email: fundacja@souvre.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych – dane kontaktowe: ul. Aleja Okrężna 8, 88-100 Inowrocław; adres email: iod@souvre.pl
 3. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana   zgody w celu rejestracji Uczestników w III Biegu Souvre, przekazywaniu nagród, publikacji wyników biegów,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie  Pani/Pana zgody – w celu marketingu i promocji produktów i usług SOUVRE.  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia i/lub zachowania w tajemnicy informacji będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych/podatkowych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w organizacji biegu;
 • podmioty z grupy kapitałowej;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej ze Fundacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z udziału w biegu, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tym biegiem, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym.

 • dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas,
  w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w biegu.
 • Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.