Regulamin

REGULAMIN
II Biegu Souvre

 

 1. CEL

 

 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, głównie wśród mieszkańców Inowrocławia i okolic.

 

 1. ORGANIZATOR

 

 • Organizatorem imprezy „Bieg Souvre” jest Fundacja „Souvre” z siedzibą w (88-100) Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000724199, NIP 5562774123, REGON 369763522, w dalszej części Regulaminu zwana „Organizatorem”.

 

 1. TERMIN, TRASA I DYSTANS BIEGU

 

 • Bieg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela) o godz. 15:00, ze startem i metą na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu.
 • Długość tras wynosi: 5 km oraz 10 km (pętla 5 km). Pomiar trasy został dokonany przez Atestora PZLA.
 • W ramach Biegu Souvre odbędą się 3 biegi dla dzieci (na 100 m – dzieci do lat 5, na 400 m – dzieci do lat 10, na 800m – dzieci do lat 15).
 • Biegi dla dzieci odbędą się przed rywalizacją na 5 i 10 km o godzinie 13:30.
 • Trasa jest płaska.
 • Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu pieszych.
 • Szczegółowa trasa Biegu znajduje się na stronie internetowej www.bieg.souvre.pl – w zakładce „O Biegu”. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.bieg.souvre.pl.
 • Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 • Trasa Biegu będzie oznaczona co 1 kilometr.
 • Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Bieg będzie prowadzony w formie rywalizacji sportowej, według klasyfikacji oraz mierzenia czasu uczestnikom.

 

 1. PUNKT ŻYWIENIOWY I ODŚWIEŻENIA

 

 • W punkcie żywieniowym, zlokalizowanym na Stadionie Miejskim, przygotowane będą owoce oraz woda mineralna.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 

 • Organizator ogranicza liczbę Uczestników Biegu do 1500 osób.
 • W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu Biegu ukończyły 15 lat.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w Biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Bez przedłożenia Oświadczenia odbiór pakietu startowego nie będzie możliwy.
 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bieg.souvre.pl.
 • Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który zostanie wysłany w pierwszym mailu po wypełnieniu formularza.
 • W celu zapewnienia kompletnej i wiarygodnej klasyfikacji Biegu uczestnicy muszą zostać zweryfikowani przez Organizatora Biegu w wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu w dniu 10 czerwca 2018 r. Godziny otwarcia biura podane są niżej w punkcie 6 niniejszego regulaminu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą:
 1. a) posiadać dokument potwierdzający tożsamość dla sprawdzenia daty urodzenia i adresu,
 2. b) okazać podpisane oświadczenie, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. c) podpisać oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu. Podpisując wyżej wymienione oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz marketingowych.
 • Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/ lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu.
 • Zapisując się do udziału w zawodach, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • W czasie trwania Biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 

 1. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W BIEGU

 

 • Zgłoszenia do udziału w Biegu należy dokonać poprzez wpisanie danych do Formularza Elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.bieg.souvre.pl.
 • Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane wyłącznie do dnia 31 maja 2018 roku (do końca dnia).
 • Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej, będą mogli odebrać swój pakiet startowy w sobotę (09.06.2018) w godzinach 09:00-19:00, a także w dniu Biegu (10.06.2018) w godzinach 09:00-14:00 na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w Inowrocławiu.
 • Osoby, które dokonały rejestracji internetowej, w celu odbioru pakietu startowego muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji internetowej.
 • Rejestracja dzieci na biegi dziecięce oraz odbędzie się przed zawodami w punkcie rejestracyjnym zlokalizowanym na Stadionie Miejskim, otwartym w godzinach: 09:00-13:00.
 • Organizator wymaga podpisania przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna „Oświadczenia o zdolności dziecka do udziału w biegu” przy rejestracji dzieci.
 • Organizator zapewni koszulki dla 100 pierwszych dzieci. Rejestracja dzieci odbędzie się w punkcie rejestracyjnym na 100 m, 400 m i 800 m od godziny 09:00 do 13:00.
 • Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika pakietu startowego. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

 1. OPŁATA STARTOWA

 

 • Opłata startowa wynosi 45,00 zł/ 99,00 zł (w zależności od zawartości pakietu).
 • Biegi dla dzieci są bezpłatne.
 • Opłatę startową można uregulować przelewem na konto bankowe do dnia 31 maja 2018 roku.

Fundacja „Souvre”

 1. Macieja Wierzbińskiego 98, 88-100 Inowrocław

Bank Zachodni WBK:   

66 1090 1069 0000 0001 3613 0082

 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty, do dnia 31. maja 2018 roku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

 

 1. NAGRODY

 

 • Podczas Biegu Souvre prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 1. a) Klasyfikacja generalna
 2. b) Klasyfikacje generalne: kobiet/mężczyzn
 3. c) Klasyfikacje Partnerów Souvre: kobiet/mężczyzn
 • Organizator zapewnia:
 1. a) Nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w postaci:

 

5 km (klasyfikacja kobiet)

 1. miejsce: 1200 zł / 2. miejsce: 800 zł / 3. miejsce: 500 zł

 

5 km (klasyfikacja mężczyzn)

 1. miejsce: 1200 zł / 2. miejsce: 800 zł / 3. miejsce: 500 zł

 

10 km (klasyfikacja kobiet)

 1. miejsce: 1500 zł / 2. miejsce: 1000 zł / 3. miejsce: 500 zł
 2. miejsce w Klasyfikacji Partnerów Souvre: wycieczka zagraniczna z okazji III Rocznicy firmy Souvre Internationale

 

10 km (klasyfikacja mężczyzn)

 1. miejsce: 1500 zł / 2. miejsce: 1000 zł / 3. miejsce: 500 zł
 2. miejsce w Klasyfikacji Partnerów Souvre: wycieczka zagraniczna z okazji III Rocznicy firmy Souvre Internationale

 

 1. b) Pakiet startowy dla każdego uczestnika Biegu składający się z numeru startowego, koszulki, butelki wody oraz upominków od Sponsorów.
 • Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 • W wynikach końcowych Biegu każdy Uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.bieg.souvre.pl bezpośrednio po biegu.
 • Klasyfikacje będą prowadzone po czasie netto.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 12. czerwca 2018 roku do godz. 18:00 na adres mailowy biuro@souvre.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 17. czerwca 2018 roku.

 

 1. NOCLEGI

 

 • Organizator nie zapewnia noclegów dla Uczestników Biegu.
 • Wszystkie ewentualne koszty związane z uczestnictwem w Biegu pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie ewentualnych zmian w regulaminie, informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej www.bieg.souvre.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 Fundacja „Souvre”